'പോയവരെല്ലാം എന്റെ പരിചയക്കാരാണ്; ദയനീയ കാഴ്ചകളാണ് ചുറ്റും'-ഭൂദാനം സ്വദേശി രാജേഷ്

Top Boston Startups. Groundbreaking Innovation https://intellibookkeeping.com/15-boston-startups-watch/ Boston Startups to Watch la tienda de los lienzos fotográficos para hacer cuadros o lienzos con fotos en madrid Impresión digital The Zcode Line Reversal Instrument Attributes: 1. No middle-men - likelihood come from trustworthy sportsbooks. 2. NO CONFUSION: We certainly interpret which group is shown and line actions. 3. Public percents are shown on the graph! 4. LIVE graphs. 5. No additional fees - Zcode Members have use of all Zcode resources! 6. LIKELIHOODS in TWO formats - favorable to EU and America members. 7.One-click change to another match for page navigation that is east. 8. No delays – software upgrades happen LIVE! 9. Cash that is sharp and bright alarms! 10.Calendar allows lines Give and get free stuff with freecycle in your local rea. In case you're interested in knowing more info on cell phone repair nampa, stop by http://www.ubreakifix.comA great online presence is needed in today's business landscape. Visit Manna Business Consulting located at 298 Holiday Island Dr, Holiday Island Arkansas 72631 or go to their website at mannabusinessconsulting.com for a FREE scan of the online presence of your business. Visit www.airportshuttleofphoenix.com to find out more regarding shuttles 50 % Off Latest Trending Fashion Watches For Women , Mens all Free Shipping. Latest Fashions, High Quality Brands Watches For Men and Women , Fashion Accessories, Necklaces, Bracelets All Get Now Your Passionate Fashion items For watch movies online free visit m4ufree.sx. One of the best gifts for everyone could be tv shows dvd set with favorite movie. Always prepare before you make a choice. There is so much info about house awning edgesigns at http://edgesigns.com Mechanical Animals!! W0W guaranteed 바이낸스: binance0.com Truѕt Medical Trаnѕроrtаtіоn TMT Reliable. Rеѕресtful. Affоrdаblе… ассеѕѕіblе trаnѕроrtаtіоn you can count on. Wе bеlіеvе: All реорlе, rеgаrdlеѕѕ оf thе соndіtіоnѕ thаt govern thеіr mobility, dеѕеrvе аn аffоrdаblе transportation service wheelchair Transportation, Gurney Transportation, Stairs Assistance, Hospital Patients Discharge Visit hammersmithtattoo to find out more regarding best tattoo studios in london
1 Views
Published
'പോയവരെല്ലാം എന്റെ പരിചയക്കാരാണ്; ദയനായ കാഴ്ചകളാണ് ചുറ്റും'-ഭൂദാനം സ്വദേശി രാജേഷ്
Watch Bhoodanam swadeshi Rajesh describing his horrible experience as a rescue team member in the landslide site. He said that all the dead and missing people are his acquaintances and couldn't bear the shock of their tragic end.

#MalayalamNews #KeralaLatestNews #News18


About the Channel:
--------------------------------------------
News18 Kerala is the Malayalam language YouTube News Channel of Network18 which delivers News from within the nation and world-wide about politics, current affairs, breaking news, sports, health, education and much more. To get the latest news first, subscribe to this channel.

ന്യൂസ്18 കേരളം, നെറ്റ്വർക്ക് 18 വാർത്താ ശൃoഖലയുടെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ്. ഈ ചാനൽ, രാഷ്ട്രീയം, സമകാലിക വൃത്താന്തം, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്, കായികം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തുടങ്ങി ദേശീയ അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ കാണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗം ലഭ്യമാവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ...

Subscribe our channel for latest news updates:
https://tinyurl.com/y2b33eow


Follow Us On:
-----------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/news18Kerala/
Twitter: https://twitter.com/News18Kerala
Category
News18 Kerala